Muistetaanhan arvioida päätösten lapsivaikutukset?

Kuopion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.6.2017 esityksen lapsivaikutusten arvioinnin ottamisesta osaksi päätöksentekoa Kuopion kaupungin toimielimissä. Päätöksen mukaan kaupunki ottaa käyttöön lapsivaikutusten arvioinnin aina kun valmistellaan talousarviota tai lasten- ja nuorten palvelujen järjestämistä ja palveluverkkoa koskevia päätöksiä (sis. päiväkotien ja koulujen ryhmäkokopäätökset) ja laaditaan yleiskaavaa, asemakaavaa ja rakennusjärjestystä.

Pikaisella vilkaisulla kaupunkimme toimielinten viime aikaisiin päätöksiin, totesin, että lapsivaikutusten arvioinnin teossa ei Kuopion kaupungin toimielimissä, valtuuston tahdosta huolimatta, ole tällä hetkellän kummoista johdonmukaisuutta. Joissakin asioissa ja toimielimissä lapsivaikutusten arviointia tehdään valmisteluvaiheessa kiitettävästi ja joissakin vaikutusten arviointi on unohtunut kokonaan – ja kaikkea siltä väliltä. Tähän täytyy jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.

Lapsivaikutusten arviointi on tärkeää. Se on katsomista tulevaisuuteen. Se on erilaisten päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia ja seurantaa, miten lapsen oikeudet toteutuvat ja millaisia hyötyjä tai haittoja lapsiin kohdistuvilla päätöksillä ja toiminnalla aiheutetaan. 

Lapsivaikutusten arviointi lisää lasten ja nuorten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ja osallisuutta, sillä vaikutusten arviointia ei voi tehdä ilman lapsia ja heidän asiantuntemustaan. Lapsen oikeus osallistua häntä itseään koskevan päätöksentekoon on lapsen etua koskevan periaatteen ohella yksi tärkeimmistä lapsen oikeuksista niin YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (12 artikla) kuin Suomen perustuslainkin (6 §) mukaan:

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.  

Lapsiasiavaltuutettu nosti vuosikertomuksessaan esille, ettei esimerkiksi useissa keskeisesti lasten elämään vaikuttaneissa korona-ajan päätöksissä arvioitu lapsivaikutuksia. Kiire jäi päälle, vaikka arviointiin olisi monessa kohtaa ollut mahdollisuus. Kiire ei ole perustelu sivuuttaa lasten mielipiteiden ja lapsivaikutustenselvittämistä. Ei myöskään tiedon ja osaamisen puute.

On lopulta tosi vähän asioita, jotka eivät mitenkään vaikuta lapsiin.Lähteitä:

Lapsenoikeudet -verkkosivu, lapsivaikutusten arviointi https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus-turvaa-lasten-ihmisoikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan/lapsivaikutusten-arviointi/ 

Lasiasiainvaltuutetun verkkosivu https://lapsiasia.fi/mita-edistamme

Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksen 12.6.2017 pöytäkirja http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017422036-10 

ANNA ÄÄNI LAPSELLE www.lskl.fi/aanilapselle